Algemene Voorwaarden

Transport en Levering

Bestellingen via de website worden alleen in Nederland bezorgd.

Bij bestellingen onder de € 450,- zijn wij genoodzaakt om € 45,- vrachtkosten in rekening te brengen. Voor levering op de Waddeneilanden gelden andere tarieven welke op aanvraag worden verkregen.

Bij bezorging vanuit Haarlem of met ons Transportbedrijf, worden de goederen voor de deur op de begane grond afgeleverd.

Levertermijn

Maximavloerenvoordelig hanteert, indien voorradig,  een leveringstermijn van 5 werkdagen tenzij anders is vermeld. Indien de levertermijn van 5 werkdagen overschreden gaat worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Mocht dit termijn worden overschreden bent u in de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Prijzen en Betalingen

De prijzen vermeld op de website van Maximavloerenvoordelig.nl, zijn inclusief BTW.

Bij Maximavloerenvoordelig.nl heeft u drie mogelijkheden tot betalen.

  1. Ideal
  2. Contant of per Pin bij afhalen
  3. Bank:  U maakt van te voren geld over naar de bankrekening van Maximavloeren.nl NL49ABNA 0834962195 t.n.v. Maxima Vloer en Raam Totaal te Haarlem

Het bedrag dient 2 dagen voor de levering op het rekeningnummer te staan, houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen!

De kosten en schade voor Maximavloeren.nl als gevolg van niet tijdige betaling komen voor uw rekening. Eventuele incassokosten vanwege niet tijdige betalingen zullen worden doorberekend.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Maximavloeren.nl. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maximavloeren.nl worden bedongen , worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maximavloeren.nl, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Eigendomsrecht

Het eigendom van de door Maximavloeren.nl geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maximavloeren.nl verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Garantiebepalingen

Op al onze leveringen goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Installatie dient ten alle tijden uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier. Het niet opvolgen van de richtlijnen van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per email (info@www.maximavloeren.nl) aangemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de Productinformatie (merk, type etc.), aankoopdatum en factuurnummer, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats en Telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent tijdens kantooruren. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen voor het treffen van passende maatregelen.

Uw factuur dient tevens als garantiebewijs.

Retourzendingen

De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt.

Retouren dienen van te voren per email  te worden aangemeld via (info@www.maximavloeren.nl). In deze aanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden: Factuurnummer en Factuurdatum, Naam, Adresgegevens, (post)bankrekening- en Telefoonnummer. Na akkoord ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Retourzendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender. Na correcte ontvangst zullen wij binnen 14 dagen het tegoed op de door u aangegeven rekening overmaken.

Niet aangemelde retouren worden door ons niet in ontvangst genomen en vergoed.

Uitgesloten zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Waaronder:

-Plinten, Profielen, Afwerklijsten, Ondervloeren, Olie, Wax en Onderhoudsmiddelen.

-Geopende verpakkingen of producten die niet meer in de originele gesloten verpakking zitten.

-Producten die na levering beschadigd zijn.

-Restanten en Aanbiedingen

Alle kosten die voortvloeien uit het retourneren van goederen zijn voor eigen rekening. De kosten voor het laten ophalen van de goederen door Maximavloeren.nl bedragen € 45.-. Indien u ervoor kiest de producten zelf te retourneren, zijn daar geen kosten aan verbonden.